Tầm nhìn

Building winning teams (Kiến tạo đội ngũ chiến thắng)

Sứ mệnh

Asia Phoenix là tập thể con người cam kết cao, tuân thủ 12 giá trị văn hóa doanh nghiệp, tư duy tích cực và cháy hết mình với công việc.

Giá trị cốt lõi

 • Cân bằng
 • Thịnh vượng
 • Chia sẻ
 • Niềm vui
 • Đào tạo
 • Công bằng
 • Cam kết
 • Xuất sắc
 • Quan tâm
 • Hệ thống
 • Trách nhiệm cộng đồng
 • Niềm tin

Khách hàng tin tưởng chúng tôi